جهاد خدمت در لوله‌سازی اهواز؛ “لوله‌های طلایی” در مسیر پیشرفت آبادانی ایران

شرکت لوله‌سازی اهواز با ظرفیت سالیانه هشتصد هزار تُن تنها تولیدکننده‌ لوله‌های ترش( نفت گاز) کشور است.