کد خبر : 93996

صادق کمایی_ مهندس برق و ارشد مدیریت / با شناخت کافی از فرصت ها و تهدیدهای منطقه و استان و همچنین آشنایی با سیستم اداری و شرایط اقتصادی، فرهنگی و آموزشی شهرستان و با مشورت صاحب نظران و بزرگان منطقه و با اتکال به خداوند متعال و امید به عنایت مردم شریف آبادان پا به عرصه انتخابات یازدهمین دوره گذاشته، امیدوارم بتوانیم به دور از شعارزدگی و حرکات نمادین و نمایش های عوام فریبانه و با توجه به واقعیت های موجود و با بهره بردن از تجربیات کارشناسان،

صادق کمایی_ مهندس برق و ارشد مدیریت / با شناخت کافی از فرصت ها و تهدیدهای منطقه و استان و همچنین آشنایی با سیستم اداری و شرایط اقتصادی، فرهنگی و آموزشی شهرستان و با مشورت صاحب نظران و بزرگان منطقه و با اتکال به خداوند متعال و امید به عنایت مردم شریف آبادان پا به عرصه انتخابات یازدهمین دوره گذاشته، امیدوارم بتوانیم به دور از شعارزدگی و حرکات نمادین و نمایش های عوام فریبانه و با توجه به واقعیت های موجود و با بهره بردن از تجربیات کارشناسان، پیشکسوتان اصناف و اقشار مختلف اعم از کشاورزان، صیادان، دریانوردان و فرهنگیان و دانشگاهیان و کارکنان ادارات و سازمان های مختلف، ورزشکاران، هنرمندان و اتکا به فرصت های منطقه و مقررات حاکم بر مناطق آزاد در بهبود شرایط موجود گامی موثر برداشته و تغییری محسوس ایجاد کنیم.

دیدگاه ها، نظریات و محورهای پیگیری :

استفاده از فرصت ها و امتیازات و اختیارات نمایندگی برای منافع شهرستان ها نه برای خود و اشخاص و گروه های خاص و وابستگان
_ استفاده از نظر کارشناسان حوزه های مختلف و سمن ها و بهره برداری از فرصت های موجود در منطقه خصوصا فرصت ارزشمند نیروی انسانی و استعداد ها
_ تغییر رویه در رابطه ی بیمار موجود بین نمایندگان مجلس و مدیران ادارات دولتی شهرستان که به جای نگاه کارشناسانه، تقویت منابع انسانی و مالی، بعضا مورد دخالت نابجا، جاسوس گماری، تحمیل افراد نااهل، تحقیر،زورگویی و تهدید و تعویض توسط نمایندگان قرار می گیرند.
_ انتقال فشار نمایندگان از مدیران بومی و محلی به مدیران ارشد کشوری در راستای تحمیل حقوق آبادان با ارائه کارشناسی فرصت ها و تهدید ها به نحوی که به جای زورگویی و فشار نمایشی بر ادارات محلی، آوردن فشار از سوی نمایندگان به مناطق جنگ زده و خسارت دیده ی آبادان داده شود.
_ اهتمام در جهت جلب توجه ملی به خرابی های آبادان با توجه به شرایط امنیتی و مرزی استفاده از کار گروه های نخبه در دفاع از منافع ملی و مصالح شهرستان
_ ایجاد سازوکارهای قانونی جهت حمایت از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان فرهنگی و قرآنی تامین تجهیزات و ماشین آلات و مایحتاج نرم افزار و سخت افزاری نیروی انتظامی جهت ارتقاء امنیت
_ توسعه خدمات درمانی
_ اعتبار بخشی به انجمن ها و تشکل های فرهنگیان جهت مطالبه حقوق فرهنگیان پس دهها شعار
_ قانونمند کردن وضعیت سوخت، بیمه و امنیت شغلی دریانوردان و صیادان
_ تقویت هیئت های ورزشی
_ اهتمام در ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال

و اما سخن آخر:
مردم شریف آبادان، اروندکنار، چوعبده

انتخاب نمایندگان دلسوز و پیگیر،اما غیر عملیاتی و نا آشنا به اصول عمران و پروژه و محاسبات،باعث شده تا پیگیری ها و پیشرفت در حد نوشته های روی کاغذ بماند یا در اجرا دچار ضعف و انحراف شود. ضمن اینکه نیازسنجی و تهیه طرح ها و تایید محاسبات هر طرح و پروژه هم نیازمند اطلاعات کارشناسی و مهندسی است.
یکی از مهمترین دلایل هدر رفتن هزینه ها و به نتیجه نرسیدن پروژه ها دوباره کاری ها نیز فریب خوردن نمایندگان در تحلیل ها و پیگیری های آنشایی و احساسی است.
مکاتبات مکرر و سخنرانی های عوام پسند مفید است اما کافی نیست نگاه کارشناسی به مشکلات و پروژه ها و تحلیل ارتباط بین خرابی ها تصمیم مبتنی بر اطلاعات و برآورد های علمی تنها راه برون رفت از شرایط بحرانی موجود است . اگر تسلط پروژه ای و مهندسی و عملیاتی در کنار صداقت و اهتمام به تغییر قرار بگیرد ،بدون شک خواسته های اولیه شما محقق خواهد شد.